Hörselhallucinationer

19 mars 2024
Hörselhallucinationer uppstår när du hör röster eller ljud som inte finns i verkligheten. I vissa fall är de tillfälliga och ofarliga, medan de i andra fall kan vara ett tecken på en allvarligare psykisk hälsa eller neurologiskt tillstånd. Hörselhallucinationer har många möjliga orsaker.
Innehåll:

Överblick

Vad är hörselhallucinationer?

Hörselhallucinationer uppstår när du hör röster eller ljud som inte finns där. Ljuden du hör kan verka verkliga, men det är de inte.

En person kan uppfatta hörselhallucinationer som kommer genom öronen, på kroppens yta, i sinnet eller var som helst i utrymmet runt omkring dem. De kan förekomma så ofta som dagligen eller som en isolerad episod.

Hörselhallucinationer är ofta förknippade med schizofreni och andra psykiska tillstånd, men de kan inträffa av flera andra skäl, t.ex. hörselnedsättning, och är inte alltid ett tecken på ett psykiskt tillstånd.

Forskare uppskattar att 5% till 28% av människorna i Sverige upplever hörselhallucinationer. De är den vanligaste typen av hallucinationer.

Vissa människor upplever auditiva hypnogogiska hallucinationer som specifikt äger rum när de somnar. Dessa typer av hallucinationer är vanliga och vanligtvis inte en anledning till oro.

Vilka typer av hörselhallucinationer finns det?

De två huvudtyperna av hörselhallucinationer är verbala (höra röster) och höra ljud eller oljud.

Auditiva verbala hallucinationer (höra röster)

En auditiv verbal hallucination är fenomenet att höra röster i frånvaro av någon talare.

Upplevelsen av att höra röster kan variera mycket från person till person och till och med för samma person. De kan variera i hur ofta du hör dem, hur de låter, vad de säger och om de är bekanta eller obekanta.

Rösterna kan komma från en enda källa, till exempel en tv, eller flera källor. Det kan vara en enskild röst eller flera röster. De kan prata direkt med personen, diskutera med dem eller beskriva händelser som äger rum.

Rösterna kan vara positiva, negativa eller neutrala. Ibland kan det vara upprörande eller plågsamt att höra röster. De kan beordra dig att göra något som kan skada dig själv eller andra.

Verbala hallucinationer drabbar oftast personer med schizofreni och/eller posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), men de kan drabba personer som inte har några hälsoproblem.

Höra ljud eller oljud

Hörselhallucinationer kan ta formen av att höra ljud eller ljud, såsom musik, djurläten, naturljud eller bakgrundsljud. De kan verka som om de kommer från var som helst i utrymmet runt omkring dig eller i ditt sinne. Ljudvolymen kan variera från mycket tyst till mycket hög.

Är det normalt att höra hörselhallucinationer?

Om du upplever hörselhallucinationer precis när du håller på att somna (hypnogogiska hallucinationer) eller vakna (hypnopompa hallucinationer) anses det vara normalt och vanligtvis inte en anledning till oro. Upp till 70 % av alla människor upplever dessa typer av hallucinationer minst en gång.

Om du upplever hörselhallucinationer medan du är klarvaken kan det vara – men är inte alltid – ett symptom på psykisk hälsa eller neurologiskt tillstånd. Prata med din vårdgivare om hallucinationer och andra symtom du har.

Möjliga orsaker

Vilka är de möjliga orsakerna till hörselhallucinationer?

Flera situationer och tillstånd – både tillfälliga och kroniska – kan orsaka hörselhallucinationer.

Forskare känner ännu inte till de exakta mekanismerna i din hjärna som orsakar hörselhallucinationer, men de har några teorier, bland annat:

 • Spontan aktivering av det auditiva nätverket i hjärnan, som består av den vänstra övre temporala gyrusen, den tvärgående temporala gyrien (Heschls gyri) och den vänstra tinningloben.
 • En obalans mellan dopamin och serotonin, som är signalsubstanser.

Schizofreni och hörselhallucinationer

Cirka 75 % av personer med schizofreni upplever hörselhallucinationer – vanligtvis att höra röster.

Schizofreni hänvisar till både ett enda tillstånd och ett spektrum av tillstånd som faller under kategorin psykotiska störningar. Detta är tillstånd där en person upplever någon form av frånkoppling från verkligheten. Dessa frånkopplingar kan ta flera olika former, inklusive att uppleva hallucinationer.

Schizofreni kännetecknas av:

 • Psykos (bortkoppling från verkligheten).
 • Hallucinationer.
 • Vanföreställningar (falska föreställningar).
 • Oorganiserat tal och beteende.
 • Begränsat utbud av känslor.
 • Försämrat resonemang och problemlösning.
 • Yrkesmässig och social dysfunktion.

Schizofreni är ett kroniskt tillstånd som kan utvecklas genom flera faser, även om fasernas längd och mönster kan variera. Personer med schizofreni är mer benägna att uppleva hallucinationer under den aktiva fasen.

Andra psykiska tillstånd som kan orsaka hörselhallucinationer

Personer med andra psykiska tillstånd kan uppleva hörselhallucinationer. De påverkar:

 • 20% till 50% av personer med bipolär sjukdom.
 • 40 % av personer med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).
 • 14% av personer med ångestsyndrom.
 • 10% av personer med egentlig depression.

Hörselnedsättning och hallucinationer

Hörselhallucinationer förekommer hos 16 % av vuxna med hörselnedsättning, vilket kan ta två former: enkla hallucinationer (tinnitus) och komplexa hallucinationer (tal och musik).

Enligt studier är det så att ju allvarligare hörselnedsättningen är, desto mer sannolikt är det att du kommer att uppleva hörselhallucinationer.

Neurologiska orsaker till hörselhallucinationer

Flera neurologiska tillstånd kan orsaka hörselhallucinationer, inklusive:

 • Sömnstörningar, såsom narkolepsi och sömnlöshet.
 • Parkinsons sjukdom.
 • Slaganfall.
 • Migrän.
 • Hjärntumörer eller lesioner i tinningloben, hjärnstammen eller talamus.

Andra orsaker till hörselhallucinationer

Flera andra – vanligtvis tillfälliga – tillstånd och situationer kan orsaka hörselhallucinationer, inklusive:

 • Användning av alkohol och droger.
 • Brist på sömn.
 • Extrem hunger.
 • Vissa receptbelagda mediciner (som biverkning).
 • Extrem stress eller sorg.
 • Infektioner, såsom urinvägsinfektioner, särskilt hos personer som är äldre.
 • Återhämtning från anestesi efter en operation eller ett ingrepp.

Vård och behandling

Hur behandlas hörselhallucinationer?

Behandlingen av hörselhallucinationer beror på orsaken. Hallucinationer orsakade av tillfälliga tillstånd, såsom extrem hunger eller sömnbrist, kommer att upphöra när det underliggande tillståndet har behandlats eller lösts.

Mediciner för att hantera hörselhallucinationer

Vårdgivare ordinerar endast läkemedel för att hantera hörselhallucinationer om de är en del av ett underliggande kroniskt tillstånd. Mediciner inkluderar:

 • Neuroleptika (antipsykotika): Dessa mediciner kan bidra till att minska frekvensen och svårighetsgraden av hörselhallucinationer hos personer med schizofrenispektrumstörningar. Det antipsykotiska läkemedlet klozapin (klozapin®) är det mest effektiva alternativet för att behandla symtom på schizofreni, inklusive hallucinationer, men det kan orsaka farliga biverkningar som påverkar ditt blod.
 • Psykofarmaka: Psykofarmaka, t.ex. antidepressiva medel och humörstabilisatorer, kan hjälpa till att behandla hörselhallucinationer hos personer med svår depression eller mani.

Psykoterapi (samtalsterapi) för hörselhallucinationer

För personer med psykiska sjukdomar som upplever hörselhallucinationer kan psykoterapi (samtalsterapi) hjälpa i samband med medicinering.

Psykoterapi är en term för en mängd olika behandlingstekniker som syftar till att hjälpa dig att identifiera och förändra oroande känslor, tankar och beteenden. Att arbeta med en psykolog, till exempel en psykolog eller psykiater, kan ge stöd, utbildning och vägledning till dig och din familj.

Typer av psykoterapi som kan hjälpa till med hörselhallucinationer inkluderar:

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT): Denna typ av terapi hjälper dig att lära dig att ändra hur du upplever hörselhallucinationer, vilket i slutändan ger en förbättrad känsla av kontroll över dem. KBT implementerar verklighetstestning och kan tillhandahållas i en individuell eller gruppmiljö.
 • Acceptance and commitment therapy (ACT): Denna typ av terapi innebär att man aktivt accepterar och uppnår värdefulla mål trots att man upplever hörselhallucinationer. ACT kan hjälpa till att minska hörselhallucinationer och kan öka din känsla av kontroll över dem.
 • Hallucinationsfokuserad integrativ behandling (HIT): Detta är en specifik behandling för auditiva verbala hallucinationer (att höra röster) som involverar tekniker från kognitiv beteendeterapi, psykoedukation, copingträning, rehabilitering och medicinering. Den betonar aktivt familjeengagemang, krisintervention (vid behov) och specialiserade motivationsstrategier.

Hur kan jag stoppa hörselhallucinationer?

Om du upplever hörselhallucinationer först när du håller på att somna (hypnogogiska hallucinationer) kan de minska i frekvens om du gör följande:

 • Få tillräckligt med kvalitetssömn.
 • Följ ett regelbundet sömnschema.
 • Undvik alkohol och vissa droger och mediciner.

Om du upplever verbala hallucinationer (att höra röster) på grund av psykisk ohälsa eller neurologiskt tillstånd är det viktigt att prata med din vårdgivare om dem. Förutom medicinering och samtalsterapi kan andra tekniker hjälpa dig att hantera och hantera dem, inklusive:

 • Distraktionstekniker, som att lyssna på musik i hörlurar, träna, laga mat eller göra en hobby kan hjälpa till att tysta rösterna.
 • Gå med i en stödgrupp med andra personer som upplever verbala hallucinationer.
 • Att ta kontroll, som att ignorera rösterna eller stå upp mot dem.

När ska man ringa läkaren?

När ska hörselhallucinationer behandlas av läkare eller vårdgivare?

Hörselhallucinationer har flera orsaker – varav några är normala och ofarliga. Men om du upplever hörselhallucinationer som orsakar dig ångest, prata med din vårdgivare.

Om du eller någon du känner upplever hörselhallucinationer och är verklighetsfrånvänd bör du eller de bli undersökta av en vårdgivare så snart som möjligt.

Uppdaterad:
Källor:

Inga källor har angetts